Survival of the Fittest

Cycle A
16th Sunday
Gospel:
Mt. 13: 24 – 43

Survival of the fittest is the term used by the person who stays in the battlefield till the end.

Christ is the real example of this term when he remained faithful to the Father till the very end. Through this, he won our salvation.

Let's not lose hope in our service to God. Be faithful. We'll reap a bountiful harvest of graces in the end for all our efforts.

---

“Matira ang matibay” ang pananalitang ginagamit sa isang taong nananatiling malakas habang nanghihina naman ang iba.

Sa ating pananampalataya, pinakita ni Kristo ang pagiging matibay hanggang dulo sa pananatili niyang tapat sa Kanyang Ama at sa Kanyang adhikaing hanguin tayo sa mundo ng kasalanan.

“Matira ang matibay” ang kailangan natin upang makita natin ang tunay na bunga ng paglilingkod sa Diyos at sa kapwa sa kabila ng mga napakaraming pang-aakit ng mundo na nais talikuran ang Diyos at ang Kanyang gawain.

Nawa’y maging tapat tayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon at siguraduhin na ang daang tinatahak natin sa buhay na ito’y patungo sa Kanya.

Comments