Kahit mumo sa hapagkainan

20th Sunday in Ordinary Time
Cycle A
Gospel: MATTHEW 15 : 21 - 28


Gumaling ang anak ng Kananeang babae hindi si katindihan ng kapangyarihan ng Diyos ngunit sa kanyang simple at payak na pananalig, kahit kasinliit ng mumo na nahuhulog sa hapagkainan. Di man natin alam, ngunit pinakamaliit na kabutihang ginagawa natin sa Diyos at sa kapwa’y makaliligtas ng buong mundo.

Pinagtibay rin ito ng kwento ng mayamang tao at si Lazaro. Nakaakyat si Lazaro hindi lamang dahil na siya ay mahirap o yung mayamang lalaki'y pinarusahan sa impiyerno dahil sa kanyang kayamanan. Ang mumo ang sanhi ng pag-akyat ng tao sa langit o pagkabulid sa impierno, ang mumo na hinangad ni Lazaro at ang mumo na pinagkait ng mayaman.

Konkretong bagay para sa ating kapwa ang buod ng ebanghelyo. Ang mumong iyan ay si Kristo; ang mumong iyan ay yung maliliit na ginagawa nating kabutihan para sa ating kapwa. Alinmang mabuti, kahit ito ay maliit ngunit paulit-ulit ay daan patungong langit.

Mag-isip ng mga maliliit kabutihang maaari nating gawin para sa ating kapwa, pangkatawan at pang-espiritual. Tiyak na mababago ang ating daigdig.

Comments